http://www.ladygaga.com/forum/default.aspx?cid=454&tid=401590

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

I Love Lady Gaga


She's changing my life, everyday, now i can live like my real man, no scare, no cry, no shy anymore. How about you?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét