http://www.ladygaga.com/forum/default.aspx?cid=454&tid=401590

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Lady Gaga's picture


I drew this picture for Lady Gaga. This was my first time drawing a person, hihi hope is not too bad, people commenting offline

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét